Produkt nr 1: opis kompetencji w zakresie polskiego języka migowego


Opis kompetencji w zakresie polskiego języka migowego (poziom A1 i A2) będzie pierwszą ogólnodostępną podstawą nauczania polskiego języka migowego dla uczniów szkół. W trakcie pracy będziemy korzystać z dokumentu „Języki migowe i Europejski System Opisu Kształcenia Językowego. Wspólne wskaźniki poziomów biegłości językowej” (powstałego w ramach projektu PROSIGN realizowanego w Europejskim Centrum Języków Nowożytnych Rady Europy).

W powyższym podejściu do opisu kompetencji językowych przyjęto następujące założenia:

  • akty komunikacyjne mają charakter zadaniowy; do ich wykonywania potrzebne są zarówno kompetencje językowe jak i kompetencje ogólne,
  • językowa kompetencja komunikacyjna składa się z komponentów językowych, pragmatycznych i socjolingwistycznych
  • czynności językowe to nadawanie, odbieranie, mediacja i interakcja
  • 4 stref życia: publiczna, prywatna, zawodowa, edukacyjna
  • pojęcia: zadanie, strategia, tekst.