Dlaczego?

Celem projektu jest stworzenie warunków niezbędnych do poprawy jakości kształcenia ogólnodostępnego i włączającego oraz specjalnego dla uczniów wymagających komunikacji i nauczania z wykorzystaniem polskiego języka migowego.

Polski język migowy funkcjonuje formalnie w systemie edukacji w Polsce na podstawie art. 24 Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych programów nauczania dla szkół publicznych.

O szkoleniach w zakresie polskiego języka migowego wspomina się również w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikacji.

Jednak do tej pory nie powstały żadne standardy edukacyjne. Nie ma podstaw merytorycznych do rozwijania nauczania w PJM lub uczenia PJM. Problem braku standardów opisujących kompetencje w językach migowych został dostrzeżony również na poziomie europejskim. W latach 2012-2015 specjaliści języka migowego opracowali Europejski System Opisu dla Języków Migowych (Common European Framework of Reference for Sign Languages).